Dossiers na Wob/Woo-verzoek Korpsstaf Politie

(2008-2010) Verslag registratie interne onderzoeken politie

Dit verslag bevat een registratie van interne onderzoeken naar integriteitschendingen binnen de Nederlandse politie. Het gaat over de interne onderzoeken in de periode 2008-2010. Ook vindt u hier een overzicht van het aantal ontslagzaken in de periode 2009-2010.
Jaar: 2008
Downloads: Volledig dossier

Besluit cijfers fietsendiefstallen 2010-2012

Vanwege het besluit is een databestand openbaar gemaakt waarin per gemeente en per jaar het aantal fietsendiefstallen en fietsendiefstallen gevolgd door geweld wordt weergegeven.
Jaar: 2010
Downloads: Volledig dossier

Inbraakcijfers 2010-2013 en halfjaarcijfers 2014

Een landelijke nieuwswebsite heeft om data gevraagd met betrekking tot inbraakcijfers over de periode 2010-2013 en over het eerste halfjaar van 2014. Daarbij is een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. U kunt de cijfers bekijken over 2010-2013 en de cijfers over het eerste halfjaar 2014 .
Jaar: 2010
Downloads: Volledig dossier

(2011) Verslag registratie interne onderzoeken

Dit verslag bevat een registratie van interne onderzoeken naar integriteitschendingen over 2011 , binnen de Nederlandse politie. U vindt hier ook een overzicht van de ontslagzaken over 2011 .
Jaar: 2011
Downloads: Volledig dossier

Jaarverslagen klachtencommissie (2011-2012)

Door de politie wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over ontvangen klachten. Over de kalenderjaren 2011 en 2012 treft u hieronder de jaarverslagen aan. Ook is een lijst opgenomen met leden van de klachtencommissies in de eenheden van de nationale politie. Wilt u weten wie de leden zijn van de klachtencommissies binnen de verschillende eenheden? Bekijk dan de ledenlijst .
Jaar: 2011
Downloads: Volledig dossier

Top 200: salarisgegevens politietop (2011-2012)

Op verzoek van RTL Nieuws maakt de politie de geanonimiseerde salarisgegevens bekend van de tweehonderd meest verdienende politieambtenaren. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag 3 juli aan de Tweede Kamer. Minister Opstelten prijst in zijn brief de vorderingen die op het gebied van de topbeloningen bij de politie zijn gemaakt. Hij stelt dat de politie op dit gebied als een voorbeeld kan dienen voor de gehele publieke en semi-publieke sector. De nu geopenbaarde gegevens betreffen de tweehonderd meest verdienende politieambtenaren op de peildata 1 januari 2012 en 1 januari 2013. Deze zijn gebaseerd op de inkomensdefinitie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens die tot 1 januari 2013 gold. Het gaat om bruto-bedragen, inclusief toeslagen, levensloopregeling en dergelijke. Netto liggen de bedragen uiteraard lager. Niet alle leden van de voormalige korpsleidingen zijn in een nieuwe functie binnen de nieuwe nationale politie benoemd. Zij verrichten tijdelijke werkzaamheden in afwachting van een definitief besluit hierover. Voor hen geldt het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader niet en zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals deze golden bij de voormalige politiekorpsen. Een klein aantal van hen heeft een inkomen dat hoger is dan de normen uit het nieuwe arbeidsvoorwaardenkader voor de politietop.
Jaar: 2011 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Opgerolde hennepkwekerijen (2011-2013)

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie het aantal opgerolde hennepkwekerijen in oktober 2013 openbaar. Het gaat hier om opgerolde hennepkwekerijen in 2011, 2012 en een deel van 2013. In de bijgevoegde databestanden kunt u het aantal opgerolde kwekerijen per eenheid zien.
Jaar: 2011
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek automatische nummerplaatherkenning (ANPR) (2013)

De korpschef van politie heeft in de periode april augustus 2013 met vier deelbesluiten beslist op een Wob-verzoek over ANPR. Per deelbesluit staan hieronder de bijlagen vermeld. De nummers van de bijlagen corresponderen met de nummers zoals vermeld in het document met de deelbesluiten .
Jaar: 2013 Documenten: 17
Downloads: Besluit Volledig dossier

Inbraakmeldingen 2013-2015

De korpschef heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten aangaande inbraakmeldingen van de jaren 2013 t/m 2015. De politie publiceert ten behoeve van de leesbaarheid een gestroomlijnde versie op de website. Bijgevoegd databestand geeft de kolommen weer per politie-eenheid en de maand waarin de melding heeft plaatsgevonden. Deze meldingen staan niet direct in relatie met het aantal gepleegde misdrijven. Ook kan het zijn wanneer er wel sprake is van een misdrijf, hiervan meerdere meldingen worden gemaakt door verschillende burgers.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Salarissen top 200 politie (2013 en 2014)

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur is namens de korpschef besloten tot openbaarmaking van de inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de politie in 2013 en 2014. Lees het besluit en de bijlage .
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

Misdaadcijfers 2013 (2013)

Het aantal misdrijven daalde in 2013 over de hele linie. De politie besteedde in 2013 extra aandacht aan delicten die voor burgers bijzonder ingrijpend zijn. De zogenaamde high impact crime zoals straatroverij, overvallen, woninginbraken en geweld. Om meer zaken op te lossen, ontwikkelde de politie een persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders en hield de reclassering scherper toezicht. Locaties waar deze vormen van criminaliteit vaak voorkomen, hield de politie gerichter in het oog. Maatregelen Woninginbraken zijn bijvoorbeeld intensiever aangepakt. Met het lokale bestuur, het Openbaar Ministerie en andere partners nam de politie extra maatregelen. Bijvoorbeeld een speciaal Donkeredagenoffensief in de laatste maanden van het jaar. De effectieve landelijke aanpak van overvalcriminaliteit en straatroof stond model voor een nieuwe werkwijze, waarbij lokale partners intensiever samenwerken. Burgers vaker betrekken bij de opsporing en meer informatiegestuurd politiewerk droegen eveneens bij aan de positieve resultaten. Ook aanzienlijk meer en betere preventie en communicatie leverden een aandeel, naast speciale campagnes met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en ouderenorganisaties. Pakkans De cijfers tonen aan dat deze aanpak van high impact crime loont: De pakkans voor deze delicten steeg fors. Zo wist de politie bij 34% van de overvallen de dader(s) in 2013 te achterhalen. Op grond van ervaring verwacht de politie dat zij dit jaar nog circa tien procent van de overvallen uit 2013 zal oplossen. Dat verschijnsel doet zich uiteraard ook voor bij andere delicten. Woninginbraken Het aantal woninginbraken verminderde met 5%. Er waren echter evenveel inbraakpogingen in woningen als vorig jaar. De zogeheten insluipingen namen sterk af met 12%. Daar tegenover staat een behoorlijke groei van diefstal of inbraak in kelderboxen, garages, schuren en tuinhuizen: 15%. Een mogelijke verklaring daarvoor is de toegenomen populariteit van elektrische fietsen, maar dit valt nog niet met cijfers te onderbouwen. Zakkenrollerij Met een stijging van 13% ten opzichte van 2012 sloegen zakkenrollers het afgelopen jaar duidelijk vaker toe. In bijna de helft van de gevallen was een mobiele telefoon hun doelwit. Vorig jaar was dat nog ruim een derde. Geweld De daling van het aantal geweldszaken is te verklaren uit het feit dat de politie landelijk prioriteit geeft aan het terugdringen van geweld. Daarnaast lijken de speciale horecateams een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitgaansgeweld. Verder werkt de politie bij de bestrijding van dit fenomeen actief aan het versterken van de informatievoorziening, een op personen en situaties gerichte aanpak, expertise en slachtofferzorg. Overvallen en straatroven De landelijke overvalcijfers geven een flinke daling te zien: 2272 (2011), 1982 (2012), 1633 (2013). De verdachtenratio (het aantal afgehandelde verdachten ten opzichte van het aantal vastgestelde overvallen) nam tegelijkertijd toe: 63 (2011), 71 (2012) en 93 (2013). Het aantal straatroven verminderde landelijk van 7961 naar 7017. Overvallen op bedrijven en woningen Net als de afgelopen jaren slonk de hoeveelheid bedrijfsovervallen. Dit komt deels door de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, dat op basis van politie-informatie zijn beveiliging kan aanpassen. Ook woningovervallen dalen, maar minder snel: van 841 in 2009 naar 638 in 2013. Een kwart van de woningovervallen speelt zich overigens af binnen het criminele milieu. Woningovervallen, zeker op ouderen, kregen prioriteit. Ook samenwerking met de ouderenbonden en aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben binnen opsporing en preventie voorrang. Recidivisten Samen met de reclassering is hard gewerkt aan dadergerichte preventie. Overvallers zijn namelijk vaak recidivisten. De daling bij overvallen komt dan ook deels doordat verdachten vastzitten en dus geen delicten kunnen plegen. Na het uitzitten van hun straf is het belangrijk hen perspectieven te bieden. Dat voorkomt terugval en herhaling. Hierbij zijn samenwerking in het Veiligheidshuis en de rol van de gemeente van groot belang. Het aantal meldingen van zedenzaken daalde in 2013 met zes procent, van 8466 naar 7957. Bij zedenzaken gaat het om delicten zoals aanranding, verkrachting, schennis en ontucht met een minderjarige. In ruwweg 85% van de gevallen, kennen het slachtoffer en dader elkaar. Al een aantal jaren is er sprake van een afnemend aantal zedenzaken. Deze tendens is ook internationaal te zien. Kinderpornografie In totaal nam de politie vorig jaar 3790 aan kinderpornografie gerelateerde meldingen en zaken in behandeling. Volgens de politiegegevens resulteerde dit in 518 zaken met 542 verdachten die aan het Openbaar Ministerie zijn aangeleverd. Een belangrijke doelstelling voor het afgelopen jaar was een accentverschuiving van downloaders en bezitters naar verspreiders, producenten, misbruikers en slachtoffers van kinderpornografie. Identificatie slachtoffers kinderpornografie Het aandeel van verspreiding (20,7%) en productie (12,9%) binnen de 518 aangeleverde zaken was inderdaad groter dan in 2012. Het aandeel misbruikzaken (12,4%) ligt echter iets lager. Er zijn 130 slachtoffers van kinderpornografie geÔdentificeerd doordat de politie specifiek capaciteit heeft ingezet voor de bestrijding van dit fenomeen. 'Misdaadcijfers stemmen nooit vrolijk, want achter elk percentage gaat veel onrecht, ellende en verdriet schuil, maar politiemensen verdienen een groot compliment, aldus korpschef Gerard Bouman in zijn reactie op de resultaten die die politie in 2013 boekte .
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

(2013) Mobiel werken vreemdelingenpolitie

Op 20 maart 2013 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet toe op een uitgevoerde proef waarbij op mobiele wijze vingerafdrukken genomen konden worden. Naar aanleiding van het verzoek is een eindrapportage openbaar gemaakt over mobiel werken bij de vreemdelingenpolitie . In het besluit is door de korpschef nog een toelichting opgenomen.
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

(2013) Besluit Wob-verzoek scanapparatuur bij preventief fouilleren

De korpschef heeft op 18 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Naar aanleiding van het besluit van de korpschef is een notitie openbaar gemaakt over wapendetectie in de buitenruimte en een evaluatie naar het onderzoeksprogramma mobiele wapenscanner . Er wordt in het besluit ook verwezen naar al openbare documenten.
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vastgoed nationale politie (2013)

De korpschef heeft in september 2013 een besluit genomen op een Wob-verzoek over het vastgoedbeheer en de vastgoedpositie van de politie.
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

Korpsmonitorset Q1-Q2 (2013)

Met de korpsmonitorset 2013 presenteert de politie haar resultaten over het eerste en tweede kwartaal van 2013, aan de hand van door de politie gehanteerde prestatie-indicatoren.
Jaar: 2013 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Landelijke rapportage hercontrole Wet politiegegevens (2013)

In 2011 zijn de voormalige politiekorpsen onderworpen aan een privacy-audit. Daaruit zijn diverse onvolkomenheden naar voren gekomen. Vanwege die onvolkomenheden zijn verbeterplannen opgesteld en is vervolgens een hercontrole uitgevoerd.
Jaar: 2013
Downloads: Volledig dossier

(2014) Registratie Particuliere Recherchebureaus

De korpschef heeft naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op 28 januari 2015 een tabel openbaar gemaakt met informatie over particuliere recherchebureaus. Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dienen medewerkers van een particulier recherchebureau te beschikken over een toestemming van de korpschef. Uit deze tabel blijkt het aantal verleende toestemmingen en ook aan welk bureau deze zijn verleend. Bijgaand ook het WOB-besluit .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Rijkspas Anne Frankplantsoen Eindhoven

Op 27 mei 2014 is namens de korpschef een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afgewezen. In het verzoek wordt gevraagd om documenten die toezien op de eventuele vondst van een Rijkspas in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven in de periode mei oktober 2003. Er zijn geen documenten aangetroffen en daarom is dit verzoek afgewezen. Meer informatie over dit onderwerp.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

( 2014) Wob-verzoek verwarde personen

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties verwarde personen. Aan dat verzoek is voldaan. 'Uit de cijfers blijkt dat de politie steeds vaker moet uitrukken vanwege overlast door verwarde personen. Het gaat dan om kleine opstootjes, maar soms ook om incidenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Agenten komen in de praktijk geregeld bij dezelfde verwarde personen en zijn er soms uren mee bezig. Vaak is het erop aftsturen van een agent niet DE oplossing. Iemand met psychische klachten is geen crimineel, maar een patiŽnt. Die heeft vaak meer baat bij opvang door hulpverleners.'
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2014) Kinderporno

Een landelijke nieuwswebsite heeft om data gevraagd met betrekking tot kinderporno en naar beleidsdocumenten op dit terrein. Daarbij is een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. Bij besluit van 18 juni 2014 heeft de korpschef de verzoeker de beschikking gegeven over een dataset en verwezen naar al openbare documenten. U kunt hier de cijfers kinderporno hier bekijken of lees het WOB-besluit . Kijkt u voor meer informatie op de onderwerppagina over kinderporno .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Sterktecijfers politie

Een dagblad heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om inzicht te geven in de sterkte van de politie tot op het niveau van dorp, stad en gemeente en de beschikbaarheid van de politieambtenaren. De korpschef verwees in zijn besluit van 18 juni 2014 naar al openbare bronnen zoals de website van de regioburgemeesters ( www.regioburgemeesters.nl ) en de bijlagen bij het inrichtingsplan van de nationale politie ( http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/06/27/bijlagen-inrichtingsplan-nationale-politie.html ).
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Besluit Wob-verzoek over snelheidsovertredingen bij openstelling spitsstroken

De korpschef van de politie heeft op 16 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over snelheidsovertredingen tijdens de openstelling van spitsstroken. Het verzoek tot openbaar maken van informatie was gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het deel van het verzoek dat betrekking heeft op het uitvoeren van snelheidsovertredingen valt onder de taken van de politie en is daarom door de politie afgehandeld.
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Huiszoekingen hennep

De korpschef heeft op 7 november 2014 een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afgewezen . In het verzoek wordt gevraagd om tot op gemeenteniveau inzicht te verschaffen in het aantal door de politie verrichtte huiszoekingen en of daarbij wel of geen hennep wordt aangetroffen. De korpschef beschikt niet over deze informatie. Over dit onderwerp verscheen eerder al een rapport van de Ombudsman en zijn er diverse Kamervragen gesteld. De politie heeft per heden wijzigingen doorgevoerd in het registratiesysteem. Lees het rapport van de Ombudsman en de beantwoording van de Kamervragen .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(On)gewilde schoten in 2014

Naar aanleiding van een Wob-verzoek naar alle ongewilde schoten (ontlaadincidenten en dergelijke) en gewilde schoten met dienstwapens van politiemedewerkers, heeft de directeur korpsstaf in februari 2015 een lijst openbaar gemaakt met cijfers over het jaar 2014. Lees het besluit en de bijlage .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) WOB-documenten Korpsstaf

Het actualiteitenprogramma Brandpunt deed eind september 2013 een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het programma verzocht de Minister van Veiligheid en Justitie om informatie over het alarmnummer 112.
Jaar: 2014 Documenten: 23
Downloads: Volledig dossier

(2014) Dienstverlening afdeling Bijzondere Wetten

De korpschef van de politie heeft op 12 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de dienstverlening bij de afdeling Bijzondere Wetten. Bij het besluit is het dienstverleningsconcept nationale politie toegevoegd.
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

WOB-verzoek landelijke aanbesteding politievoertuigen (2014)

De korpschef van politie heeft op 22 januari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de landelijke aanbesteding van politievoertuigen.
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Wapenverloven

Op 14 april 2014 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek wordt gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken en geweigerd in de periode 2007-2013. Daarnaast wordt ook een overzicht verstrekt van het aantal geregistreerde huiscontroles. Met het besluit wordt dit bestand openbaar gemaakt en wordt informatie verstrekt tot op gemeenteniveau . Naar aanleiding van het besluit op het Wob-verzoek bracht de politie een nieuwsbericht naar buiten .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Koninginnedag 2009

De korpschef heeft begin 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek is gevraagd om beeld- en audiomateriaal over Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. De korpschef heeft foto's en geluidsfragmenten van de meldkamer openbaar gemaakt. In verband met de privacy zijn de foto's en geluidsfragmenten bewerkt. Via deze link treft u, verdeeld over drie bestanden, het audio- en beeldmateriaal aan. Nadat u op een van de links heeft geklikt, kunt u het materiaal downloaden door rechts onderaan te klikken op het icoontje Downloaden.
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag (NSS)

De korpschef van politie heeft een besluit genomen op een tweetal verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken zien allebei toe op de Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag. De verzoeken zien toe op het recht op demonstratie en de omgang met individuele personen die actief zijn tijdens protesten. In reactie hierop zijn diverse delen van documenten openbaar gemaakt. Het besluit met bijlagen treft u hier aan.
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Geweldgebruik door politie

De korpschef van politie heeft op 6 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie over geweldgebruik door de politie. Over de periode 2010 2013 wordt het door de politie geregistreerde gebruik van geweld inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van geweld door de politie is de afgelopen jaren constant gebleven. Dat blijkt uit de cijfers over 2013, die met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zijn opgevraagd door Nu.nl. In de periode van 2010 tot en met 2013 is jaarlijks ongeveer 14.000 keer gebruik van geweld door de politie geregistreerd. Dit cijfer omvat de hele range aan geweldsmiddelen: fysiek geweld, het gebruik van wapenstok of pepperspray, inzet van een politiehond en het dreigen of schieten met het dienstwapen, al dan niet bij wijze van waarschuwing. Voor de politie is het gebruik van geweld altijd een uiterst middel; het wordt ingezet als andere middelen niet voldoen. De cijfers voor het WOB-verzoek zijn op landelijk niveau verzameld, maar komen nog uit administraties van voormalige regiokorpsen. Deze korpsen hanteerden verschillende registratiesystemen en -methoden, waardoor het lastig is om de opgevraagde cijfers over 2010-2013 landelijk te vergelijken. Wel is in alle gevallen het toegepaste geweld getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid. De korpsleiding van de politie vindt het belangrijk dat de geweldregistratie in het hele korps op een eenduidige manier gebeurt. Daarom is een proces gestart dat voorziet in een integrale herijking en eventuele herziening van wetgeving, regelgeving en bedrijfsinterne ordening van aspecten die het geweldgebruik door de politie raken. De werkgroep die deze stelselherziening oppakt, bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, het Parket-Generaal, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de wetenschap en politievakbonden. Een van de producten die de werkgroep zal opleveren, is een eenduidige procedure van melden, rapporteren, registreren en toetsen van geweld door de politie en vastlegging in ťťn registratiesysteem dat realtime, centraal en betrouwbaar inzicht geeft in politiegeweld. Ook werkt ze aan een leercirkel die moet borgen dat evaluatie van geweldgebruik binnen de organisatie altijd leidt tot leren en verbeteren. Voortvloeiend uit goed werkgeverschap, zal de werkgroep voorstellen doen om te komen tot een uniforme opvang van politiemensen na ingrijpende vormen van geweldgebruik. Het besluit treft u hier aan en de openbaar gemaakte cijfers hier .
Jaar: 2014
Downloads: Volledig dossier

(2014) Jeugdgroepen 2013

De korpschef heeft op 27 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzicht te geven in het aantal hinderlijke, overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen per gemeente . Dat verzoek is gehonoreerd en daarbij is de gevraagde informatie openbaar gemaakt. Daarbij wordt per gemeente het laatst gemeten - eind 2013/begin 2014 - aantal hinderlijke, overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen inzichtelijk gemaakt. In het besluit wordt ook verwezen naar al openbare informatie. Die stukken treft u hieronder aan:
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2015) incidenten asielbeleid

De afgelopen maanden heeft de politie meerdere Wob-verzoeken ontvangen die betrekking hebben op de hoeveelheid incidenten die te maken hebben met de opvang en/of huisvesting en/of het verblijf van asielzoekers cq vluchtelingen. Door de politie wordt niet afzonderlijk bijgehouden hoe vaak de politie in dergelijke gevallen wordt gevraagd bij asielzoekers en/of asielzoekerscentra of dergelijke. Door de politie wordt geregistreerd op welke locaties de politie haar werkzaamheden verricht en de aard van deze werkzaamheden. Naar aanleiding van de verschillende wob verzoeken en de maatschappelijke behoefte om informatie openbaar te maken zijn door de politie de registraties op bekende opvangslocaties in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 geinventariseerd. Vervolgens zijn deze gegevens inzichtelijk gemaakt in een rapport. Bij de politie zijn geen documenten die zien op andere periodes. Dit rapport treft u als bijlage aan, onderaan dit artikel. De aanleiding van incidenten worden door de politie niet openbaar gemaakt. De politie hecht waarde aan de vertrouwelijkheid die mensen genieten bij het doen van een melding. Het openbaar maken van meldingen van incidenten zullen vaak het gevolg hebben dat deze tot personen herleidbaar zijn. Wel wordt landelijk de aard van de registraties openbaar gemaakt in voorgenoemde rapportage. Gegevens die zien op criminaliteitscijfers binnen bepaalde gemeentes zijn door de politie al openbaar gemaakt en worden periodiek openbaar gemaakt. Deze gegevens worden jaarlijks per gemeente openbaar gemaakt, de gegevens over het jaar 2015 zijn op dit moment nog niet gevalideerd, en zullen door de politie op een later moment openbaar gemaakt worden. Gegevens die toezien op de nationaliteit van verdachten, op het moment dat er een proces-verbaal is opgemaakt, worden door de politie niet openbaar gemaakt. De informatie over de herkomst van verdachten is per gemeente reeds openbaar en treft u aan op deze pagina.
Jaar: 2015 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

(2015) Ontmanteling hennepkwekerijen en drugslaboratoria

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie in maart 2015 het aantal opgerolde hennepkwekerijen openbaar. Het gaat hier om opgerolde hennepkwekerijen in 2014. De overige informatie is in een eerder stadium reeds openbaar gemaakt en te vinden op onze internetsite. In het bijgevoegde overzicht (achter het besluit) kunt u het aantal opgerolde hennepkwekerijen per eenheid zien. Tevens nam de korpschef, in de kader van hetzelfde Wob-verzoek, een besluit op het verzoek om openbaarmaking van informatie inzake de ontmanteling van drugslabs.
Jaar: 2015
Downloads: Volledig dossier

(2015) Kinderporno 2014

Op 7 april 2015 is verzocht om de meldingen en aangifte cijfers, het jaarverslag en de jaarlijkse analyse met betrekking tot kinderporno openbaar te maken. Deze cijfers zijn middels een eerder wob-verzoek openbaar gemaakt en het jaarverslag en de jaarlijkse analyse zijn reeds gepubliceerd. Aan de verzoeker is middels een besluit een extract van de eerder openbaargemaakte cijfers toegezonden. Ook is de verzoeker gewezen op de vindplaats van het jaarverslag en de jaarlijkse analyse. Lees het besluit en het overzicht .
Jaar: 2015
Downloads: Volledig dossier

(2015) Zij-instroom recherchekundigen

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in de zij-instroom van recherchekundigen bij de politie. Aan dat verzoek is voldaan met het onderstaande besluit.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2015) Fietsdiefstallen 2014

De korpschef van politie heeft op 2 juni 2015 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie over het aantal meldingen en aangiften van fietsendiefstal per gemeente over het jaar 2014 .
Jaar: 2015
Downloads: Volledig dossier

(2015) Multicultureel vakmanschap

De korpschef van politie heeft op 12 november 2015 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit definitieve besluit is in volledige overeenstemming met het eerder aan verzoeker gezonden voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit wordt hiermee openbaar gemaakt. Bij dit voorgenomen besluit (en dus ook definitieve besluit) zijn documenten verstrekt die hieronder in vijf delen zijn geplaatst. Zowel in het voornemen als in het besluit zijn relevante toelichtingen opgenomen.
Jaar: 2015 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2015) PTSS 2013-2014-2015

De korpschef van politie heeft op 21 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie met betrekking tot de beroepsziekte PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) over de jaren 2013, 2014 en 2015. In het besluit wordt de verstrekking uitgebreid toegelicht.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2015) Nevenfuncties politiemedewerkers

De korpschef van politie heeft op 21 december 2015 een besluit genomen op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In dit Wob-verzoek werd gevraagd om informatie over het beleid van de politie over nevenwerkzaamheden van politiemedewerkers. Als bijlage bij het besluit is de Notitie Nevenwerkzaamheden 2014 van de politie openbaar gemaakt.
Jaar: 2015
Downloads: Volledig dossier

(2015) Integriteitsschendingen 2012-2013-2014

De korpschef van politie heeft op 8 december 2015 een besluit genomen op meerdere verzoeken van nieuwsorganisaties in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken wordt gevraagd om informatie het aantal (on)voorwaardelijke ontslagen met als oorzaak een integriteitsschending, over de jaren 2012, 2013 en 2014. Naast de reeds als openbare informatie, die te vinden is in de jaarverslagen van de politie, is een Excel-bestand openbaar gemaakt.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2015) Protestgroepen gaswinning Groningen 2012-2014

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie in juli 2015, een aantal stukken openbaar die toezien op protestgroepen die actief waren tegen de gaswinning in Groningen in de periode 2012-2014.
Jaar: 2015 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

(2015) vragen omtrent aangiften m.b.t. identiteitsfraude

De korpschef heeft op 2 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar aangiften van identiteitsfraude. De antwoorden op de vier gestelde vragen waren niet te vinden in een specifiek document en daarom werden er geen documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2015) Vernielingen jachthutten Oost-Nederland

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie in juli 2015, een aantal stukken openbaar die toezien op vernielingen van jachthutten en andere jachtvoorzieningen in de periode 2012-2014.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2015) Wob-verzoeken inzake presentaties MH17

Naar aanleiding van de berichtgeving over de presentaties van prof. G.J.R. Maat over het identificatieproces MH17 heeft de politie intern feitenonderzoek gedaan. Vele media hebben via een WOB-verzoek gevraagd om dit interne feitenonderzoek en de mails daarover openbaar te maken. Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie het besluit genomen het rapport en de mails daarover zeer beperkt openbaar te maken. De redenen hiervoor leest u in de inleiding en een aanvullende leiding d.d. 3-3-2016.
Jaar: 2015 Documenten: 65
Downloads: Volledig dossier

(2016) Verwijderingsverzoeken aanbieders internet

Op 26 oktober 2016 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande verwijderingsverzoeken aanbieders (diensten van) internet. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2016 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Gemaakte kosten bewaren wapens bij de wapenhandel sinds 1 januari 2015 tot 11 oktober 2016

De korpschef heeft op 13 december 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de gemaakte kosten voor het bewaren van wapens bij de wapenhandel sinds 1 januari 2015 tot 11 oktober 2016. De politie beschikt niet over een dergelijk document en daarom werd er niets verstrekt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Overleden personen in politiecellen in de periode 2004 tot juni 2016

De korpschef heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op overleden personen in politiecellen in de periode 2004 tot juni 2016.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Evaluatie loopbaanbeleid GebiedsGebonden Politiezorg

De korpschef heeft op 16 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de Evaluatie van het loopbaanbeleid GebiedsGebonden Politiezorg (GGP).
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Twitter en huisstijlapp instructies politie

De korpschef heeft op 13 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om informatie in documenten van door de politie opgestelde Twitter-instructie en een instructie voor het gebruik van de nieuwe mobiele telefoons met applicatie waarbij de genomen fotos direct worden voorzien van een logo van de politie. Er worden bij dit besluit een drietal documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2016
Downloads: Volledig dossier

(2016) Beleidswijzigingen na recente jurisprudentie

De korpschef heeft op 10 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op beleidswijzigingen na recente jurisprudentie. Nu daarvan geen sprake is geweest kunnen geen documenten openbaar worden gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Overnemen van een advies van de AGFA

De korpschef heeft op 18 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd of een advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) ook was overgenomen. Die vraag werd bevestigend beantwoord.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wapenvergunningen eerste half jaar 2016

De korpschef heeft op 14 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken of geweigerd. De geleverde cijfers gaan over de eerste zes maanden van 2016 en laten zich daarom slecht vergelijken met voorgaande jaren. Dit komt omdat het werk, waar de cijfers uitdrukking aan geven, zich niet gelijkmatig over het jaar verdelen. Voorgaande jaren zijn de cijfers over een volledig kalenderjaar openbaar gemaakt en niet slechts over een half jaar. Overigens is er geen aanleiding om te veronderstellingen dat de cijfers op jaarbasis een sterk afwijkend beeld laten zien. Met het besluit wordt het bestand met de cijfers openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Correspondentie betreffende prof. Maat

De korpschef heeft op 7 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om openbaarmaking van correspondentie tussen ambtenaren van de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politie heeft e-mails geÔnventariseerd om te voldoen aan dit verzoek. Deze e-mails worden geanonimiseerd openbaar gemaakt. U treft hierbij het besluit en een inventarislijst. Daarnaast treft u de geanonimiseerde e-mails die zijn genummerd van 1 tot en met 231.
Jaar: 2016 Documenten: 217
Downloads: Volledig dossier

(2016) Drones

De korpschef van politie heeft op 20 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten betrekking hebbende op incidenten met drones. Er wordt 1 document openbaar gemaakt, dit betreft een overzichtslijst.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Eigendomssituatie woning en korpschefgesprekken Welten

De korpschef heeft op 26 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten aangaande de eigendomssituatie van de woning van Bernard Welten, alsmede documenten aangaande zijn halfjaarlijkse gesprekken met de korpschef.
Jaar: 2016 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Samenwerking tussen de politie en het programma Wegmisbruikers

De korpschef van de politie heeft op 13 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die zien op de samenwerking tussen de politie en het programma Wegmisbruikers en soortgelijke programmas. Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Adviseurs

De korpschef heeft op 26 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van adviezen gegeven door vier adviseurs in dienst van de politie.
Jaar: 2016 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Wachtgeldregelingen, WW-uitkeringen op grond van de WW en Bovenwettelijke uitkeringen.

De korpschef van politie heeft op 23 maart 2016 een besluit genomen inzake de onderwerpen Wachtgeldregelingen, WW-uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet en Bovenwettelijke uitkeringen in de periode 2001 tot januari 2016. Wachtgeld is de informele naam voor een toelage voor politici en bestuurders, die wordt uitgekeerd na vertrek uit een functie. Bij de politie zijn de werknemers aangesteld in hun functie en is er geen sprake van wachtgeldregelingen. De gegevens betreffende bovenwettelijke uitkeringen berusten niet bij de politie, maar berusten bij derden. Namelijk bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers (hierna: UWV) en bij de Algemene Pensioen Groep (hierna: APG, voorheen Loyalis). Bij de politie is een door het UWV gemaakt overzicht aangetroffen over de periode 1 december 2014 t/m 31 januari 2016. Genoemd overzicht is middels het besluit openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Etnisch profileren

De korpschef van politie heeft op 10 augustus 2016 twee besluiten genomen inzake het onderwerp etnisch profileren. Omdat de openbaar te maken informatie voor beide verzoekers relevant is dan wel kan zijn, is aan hen dezelfde informatie verstrekt.
Jaar: 2016 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Besluit zij-instromers

De korpschef van politie heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten betrekking hebbende op zij-instromers. Een document wordt openbaar gemaakt; dit betreft het rapport Groen.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Gebruik Event Data Recorders

Door een verzoeker is via een WOB-verzoek gevraagd om informatie over het gebruik van Event Data Recorders (EDR). De EDR registreert onder andere tijd, locatie, remgedrag, snelheid, stand van de pedalen, werking van de airbags en dergelijke. Dit is per voertuig verschillend. Bij de ernstige ongevallen waarbij de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie onderzoek doet, kunnen de laatste vijf seconden voor het ongeluk en de gebeurtenissen tijdens het ongeluk in de EDR geraadpleegd worden. Dit kan enkel met toestemming van een Officier van Justitie. Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie op 14-7-2016 een besluit genomen.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Vuurwerkramp Enschede

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Overijssel d.d. 3 mei 2016 heeft de korpschef van politie op 11 juli 2016 een nieuw besluit genomen. Een rapport d.d. 25 augustus 2004 wordt openbaar gemaakt met betrekking tot het onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Dit rapport is opgesteld door medewerkers van het Bureau Interne Zaken van het voormalige politiekorps Gelderland-Midden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 21 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1665) uitspraak gedaan in de zaak van de Vuurwerkramp Enschede en aan de korpschef opdracht gegeven om alsnog de naam van de advocaat in het strafproces bekend te maken. Zie daartoe het document Anonimisering na uitspraak Raad van State.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Beslissing op bezwaar inzake presentatie MH17

Naar aanleiding van de berichtgeving over de presentaties van prof. G.J.R. Maat over het identificatieproces MH17 heeft de politie intern feitenonderzoek gedaan. Vele media hebben via een WOB-verzoek gevraagd om dit interne feitenonderzoek en de mails daarover openbaar te maken. Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie op 3-3-2016 een besluit genomen. Door verschillende verzoekers is tegen dit besluit bezwaar ingesteld. Door de bezwarenadviescommissie Wet openbaarheid van bestuur is een advies opgesteld. Dit advies wordt integraal overgenomen door de korpschef. Door de korpschef van politie is een nieuw besluit opgesteld. U vindt het originele bericht op deze pagina .
Jaar: 2016 Documenten: 29
Downloads: Volledig dossier

(2016) Integriteitsschendingen 2015

De korpschef van politie heeft op 23 juni 2016 een besluit genomen op meerdere verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken wordt gevraagd om informatie over het aantal onderzoeken en de afdoening van deze onderzoeken met als oorzaak een integriteitsschending, over het jaar 2015. Naast de reeds als openbare informatie, die te vinden is in de jaarverslagen van de politie , is een Excel-bestand openbaar gemaakt. Het aantal politiemedewerkers dat in 2015 betrokken was bij een intern onderzoek naar gelijk plichtsverzuim, bleef de afgelopen jaren stabiel. Kijkend naar het aantal onderzoeken, het aantal betrokkenen, het aantal aangetroffen normschendingen en het aantal ontslagen is over de jaren heen zelfs een lichte daling te zien. In 2015 is bij 447 van de 65.000 politiemedewerkers een vorm van plichtsverzuim of een strafbaar feit geconstateerd. Dit is ongeveer 0,7 procent van het totaal aantal politiemedewerkers. In totaal zijn 1153 onderzoeken uitgevoerd. Twee derde van deze onderzoeken bracht dus geen strafbaar feit of plichtsverzuim aan het licht. Ook de geringste aanwijzing van normschending neemt de politie serieus. Integer gedrag is de basis van het politiewerk.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Aanrijdingen 130 km/uur-wegen

Voor de beantwoording van de vraag is door de politie gekeken naar het aantal aanrijdingen, met enkel materiŽle schade, met gewonden en aanrijdingen met dodelijke slachtoffers op Nederlandse wegen waarvan in de registratie is vermeld dat ten tijde van de aanrijding, ter plaatse een maximumsnelheid gold van 130 km/uur. Een registratie wordt opgemaakt op het moment dat er politie ter plaatse is geweest bij een aanrijding. Het verzoek ziet op het aantal registraties waarbij de politie ter plaatse is geweest, De aanwezigheid van de politie bij aanrijdingen met enkel materiŽle schade is afhankelijk van de ernst van de aanrijding en dus niet altijd noodzakelijk. Middels het besluit wordt het aantal registraties bekend bij de politie openbaar gemaakt. Per registratie kunnen er meerdere slachtoffers bij een aanrijding betrokken zijn. Uit het document kan niet geconcludeerd worden dat er een stijging van aanrijdingen op 130 km-wegen valt waar te nemen. De invoering van deze nieuwe maximumsnelheid op de wegen is namelijk vanaf september 2012 gefaseerd doorgevoerd. Dit betekent dat er in de loop der tijd steeds meer wegdelen bij zijn gekomen waar 130 km per uur mag worden gereden. Daarnaast zijn er diverse ongelukken met dodelijke afloop in de registratie opgenomen waarvan direct duidelijk is dat er op de betreffende locaties geen 130 km geldt. Het gaat bijvoorbeeld om dodelijke ongevallen bij een benzinestation/parkeerplaats langs de weg.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2016) Advocatenpoule politie

In oktober 2015 is de advocatenpoule van start gegaan. De advocatenpoule bestaat uit 20 ervaren strafrechtadvocaten die weten wat het politievak inhoudt. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van politieagenten die tijdens hun werk geweld hebben moeten aanwenden en daardoor onderwerp zijn geworden van een strafrechtelijke procedure. Overigens staat het de medewerker vrij om al dan niet gebruik te maken van een advocaat uit de poule. Hij of zij kan ook zelf een advocaat kiezen of een advocaat van de vakbond inschakelen. Op de lijst staan de namen op alfabetische volgorde.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Afspraken politie met verzekeraars over alarmeren bergers

De korpschef heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op afspraken politie met verzekeraars over het alarmeren van bergers.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Geweldgebruik door politie

Ondanks deze verschillen is duidelijk dat het gebruik van geweld door de politie de afgelopen jaren redelijk constant is gebleven. In de periode van 2010 tot en met 2013 is jaarlijks ongeveer 14.000 keer gebruik van geweld door de politie geregistreerd. In 2014 zijn 10.745 geweldsformulieren opgemaakt, in 2015 waren dit er 10.233. (Deze cijfers zijn exclusief de gegevens van de Eenheid Amsterdam. Hiervoor is een apart document beschikbaar dat als bijlage is toegevoegd.) Dit cijfer van 10.233 omvat de hele range aan geweldsmiddelen: fysiek geweld, het gebruik van wapenstok of pepperspray, inzet van een politiehond als geweldsmiddel en het dreigen of schieten met het dienstwapen, al dan niet bij wijze van waarschuwing. Voor de politie is het gebruik van geweld altijd een uiterst middel; het wordt ingezet als andere middelen niet voldoen. In alle gevallen is het toegepaste geweld getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid. De melding, registratie en beoordeling van een geweldsaanwending door opsporingsambtenaren is landelijk niet eenduidig ingericht. In het kader van de stelselherziening geweldsaanwending wordt dit proces herzien en landelijk geŁniformeerd. Aan de basis ligt een voorstel tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht dat verscheen op 3 mei 2016. De inwerkingtreding van deze wijziging staat gepland voor het jaar 2017.
Jaar: 2016 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Wob-verzoek nabestaanden MH17-ramp

De korpschef van politie heeft op 3 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek van nabestaanden van een slachtoffer van de vliegramp MH 17, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie over de identificatie van het slachtoffer door de politie. Door de politie worden geen gegevens over de slachtoffers openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Salarissen top 200 politie, 2015

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is namens de korpschef besloten tot openbaarmaking van de inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de politie en Politieacademie in 2015. In tegenstelling tot voorgaande jaren is een apart besluit omtrent de inkomensgegevens van medewerkers van de Politieacademie. Dit betekent dat er twee besluiten en lijsten zijn. U treft in de bijlagen het besluit en de lijst met 193 functionarissen van de politie. Ook treft u een afzonderlijk besluit en een lijst met de 7 medewerkers van de politieacademie.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Reorganisatie Politiewet 2012

De korpschef van politie heeft op 3 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die zien op de reorganisatie Politiewet 2012. Middels het nemen van het besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Metingen (onbetrouwbaar) met flitsapparatuur

De korpschef van politie heeft op 18 maart 2016 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit definitieve besluit is in volledige overeenstemming met het eerder aan verzoeker gezonden voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit, evenals het definitieve besluit, worden hiermee openbaar gemaakt. Met dit besluit wordt een nadere toelichting gegeven op de (oorzaak van) onevenredig hoge metingen die in de media worden beschreven.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Plaatsingsadvies PAC

De korpschef van politie heeft op 5 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die zien op het plaatsingsadvies, opgemaakt door de plaatsingsadviescommissie (PAC), voor de landelijke politie. Middels het nemen van het besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Staandehoudingen van diplomaten en internationale ambtenaren met absolute immuniteit

De korpschef heeft op 26 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op staandehoudingen van diplomaten en internationale ambtenaren met absolute immuniteit. De politie beschikt niet over de gewenste documenten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden (CJIB) zal de vragen beantwoorden.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Schietvaardigheidtoets 2015

Wob-verzoek Schietvaardigheidstoets 2015 De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent de schietvaardigheidstoetsing van vuurwapendragende politiemedewerkers. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit. Middels het nemen van het besluit zijn op grond van de Wob twee documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2016) Aanrijdtijden 2015

Middels een tweetal Wob-verzoeken is de politie verzocht de aanrijdtijden bij meldingen met een prioritering 1, 2 en 3 openbaar te maken. Deze verzoeken zijn zoals voorgaande jaren gehonoreerd. In de tabel vindt u per gemeente de aanrijdtijd van de politie bij een melding.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Verwarde personen 2015

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties van verwarde personen. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit. 'Uit de cijfers blijkt dat de politie steeds vaker moet uitrukken vanwege overlast door verwarde personen. De politie heeft een visie verwarde personen opgesteld ten aanzien van deze problematiek.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) inzet ANPR

De korpschef heeft op 26 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de inzet van Automatic Number Plate Recognition (ANPR), oftewel automatische kentekenherkenning.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Schade dienstvoertuigen 2015

(2016) Schade dienstvoertuigen 2015
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Wapenvergunningen 2015

Op 4 maart 2016 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek wordt gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken en geweigerd in 2015. Met het besluit wordt dit bestand openbaar gemaakt en wordt informatie verstrekt tot op gemeenteniveau.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2016) Vreemdelingentoezicht in de Zeehaven van Rotterdam

De korpschef heeft op 30 november 2016 twee besluiten genomen op twee nagenoeg identieke verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken werd gevraagd naar documenten die zien op het vreemdelingentoezicht in de zeehaven van Rotterdam.
Jaar: 2016 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Correspondentie met het bedrijf Gatso over certificaat snelheidswaarnemer

De korpschef heeft op 5 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar correspondentie vanuit het Politie Dienstencentrum (PDC, voorheen VtsPN) m.b.t. het bedrijf Gatso over certificaat snelheidswaarnemer. De gewenste documenten werden niet aangetroffen en kunnen daarom niet openbaar worden gemaakt.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Draaiboeken milieucontroles 2006-2009 waarin een oliebedrijf was betrokken

De korpschef heeft op 29 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar draaiboeken milieucontroles 2006-2009 waarin een oliebedrijf was betrokken.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Wedstrijden van NAC Breda met andere voetbalclubs in de Jupiler League

De korpschef heeft op 28 juni 2016 twee besluiten genomen op twee nagenoeg identieke verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken werd gevraagd naar documenten die zien voetbalwedstrijden van NAC Breda met andere voetbalclubs in de Jupiler League.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2016) Beleid verbaliseren door politieambtenaren buiten diensttijd in het verkeer en waarbij hij zelf is betrokken als partij

De korpschef heeft op 16 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op beleid m.b.t. het verbaliseren door politieambtenaren buiten diensttijd in het verkeer en waarbij hij zelf is betrokken als partij.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2017) Verwarde personen 2016

(2017) Verwarde personen 2016
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Functiebeschrijvingen van het functiehuis bij de politie

De korpschef heeft op 18 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de functiebeschrijvingen van het functiehuis bij de politie.
Jaar: 2017 Documenten: 15
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Rapport Onderzoek DBB

De korpschef heeft op 6 juli 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om het rapport Onderzoek naar cultuur, werkverhouding en sfeer binnen de DBB openbaar te maken. Het rapport wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Rapportages over criminaliteit en vreemdelingen

De korpschef heeft op 30 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om gegevens over politieoptredens in 2016, uitgesplitst naar maand, verblijfsstatus van de betrokkenen en het soort delict waar mensen van werden verdacht.
Jaar: 2017 Documenten: 41
Downloads: Volledig dossier

(2017) Wapenvergunningen 2016

De korpschef heeft op 14 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken of geweigerd. Bij dit besluit zijn de verzochte gegevens openbaar gemaakt. De geleverde cijfers gaan over heel 2016.
Jaar: 2017 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Aantal geregistreerde alcoholcontroles en misdrijven rijden onder invloed in 2016

De korpschef heeft op 27 januari 2017 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij de cijfers omtrent het aantal geregistreerde alcoholcontroles en het aantal geconstateerde misdrijven rijden onder invloed in 2016 openbaar gemaakt zijn. Er zijn minder fuikcontroles georganiseerd dan in voorgaande jaren en er is meer nadruk gelegd op individuele controles. Fuikcontroles zijn door de opkomst van social media minder effectief geworden. Doordat bestuurders elkaar via social media waarschuwen weten overtreders de opvallende, statische controles te ontwijken. Daarnaast heeft politie-inzet op andere onderwerpen veel personele capaciteit gekost waardoor minder capaciteit beschikbaar bleef voor het uitvoeren van fuik-alcoholcontroles. De extra alertheid op terrorisme leidde tot een grotere inzet op het bewaken en beveiligen van evenementen dan in voorgaande jaren. Daarnaast is een deel van de capaciteit toegewezen aan de screening van migranten. Politieambtenaren zijn niet verplicht om individuele alcoholcontroles te registreren. Om deze reden kunnen aan het aantal geregistreerde individuele alcoholcontroles geen conclusies worden verbonden.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2017) Integriteitsschendingen en cultuuraspecten inkoop

Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft de politie besloten 13 documenten openbaar te maken. Het zijn diverse documenten die betrekking hebben op integriteitsschendingen door of cultuuraspecten van inkoopmanagers van de politie, opgesteld door onderzoekers en medewerkers van het team Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie.
Jaar: 2017 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Nepaccounts op sociale media

Op 1 februari 2017 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande nepaccounts op sociale media. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering en het openbaar gemaakte document, treft u hieronder aan.
Jaar: 2017 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2017) Integrale aanpak Jihadisme

Op 20 september 2017 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de Integrale Aanpak van Jihadisme. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2017 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Documenten over inhuur inzake diversiteit

Naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake de inhuur van het bedrijf Elatik Consultancy is een besluit genomen om de volgende documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken.
Jaar: 2017 Documenten: 26
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) Ketenbeslagdag op 8 maart 2017

De korpschef heeft op 4 september 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de op 8 maart 2017 gehouden Ketenbeslagdag.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2017) ANPR 2013 t/m 28 februari 2017

De korpschef heeft op 11 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op Automatic Number Plate Recognition.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2017) Wachten op keuring-meldingen door politie aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

De korpschef heeft op 18 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op Wachten op keuring (WOK) meldingen door de politie aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2017) Illegale smokkel in het Brabantse grensgebied

De korpschef heeft op 22 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de Illegale smokkel in het Brabantse grensgebied.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2017) Uit ATW monitor vanaf 2013 voortvloeiende rapportages

De korpschef heeft op 10 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de uit de Arbeidstijdenwet (ATW) monitor vanaf 2013 voortvloeiende rapportages.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Commissie buitensporigheid PTSS

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van informatie omtrent de commissie buitensporigheid PTSS. Bij besluit van 24 augustus 2018 heeft korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2018) Locaties cameratoezicht

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van de locaties van cameratoezicht. Bij besluit van 19 juni 2018 heeft de korpschef (deels) aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Openbaarmaking besluit Enlets

De korpschef heeft op 6 december 2017 een in het Nederlands gestelde Wob-verzoek ontvangen. In het verzoekschrift wordt om openbaarmaking verzocht door verstrekking van: Alle documenten (zoals, maar niet beperkt tot, studies, projectrapporten, technische rapporten, evaluaties, blijken van belangstelling, aanvragen), in ontwerp of in definitieve vorm, geproduceerd als onderdeel van de betrokkenheid van de Politie Nederland bij het European Network for Law Enforcement Technology Services (ENLETS) van september 2015 tot heden. Op een meermalig verzoek om het Wob-verzoek te specificeren, is geen reactie verkregen. Bij besluit van 2 mei 2018 heeft de korpschef aan verzoeker gemeld dat het verzoek niet in behandeling kon worden genomen.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Controle politiecellencomplexen Haarlem en Rotterdam

De korpschef heeft op 16 maart 2018 een door de Rijksrecherche doorgezonden, Wob-verzoek ontvangen. In het verzoekschrift wordt om openbaarmaking verzocht door verstrekking van een afschrift van documenten bevattende verslag van bevindingen door de Rijksrecherche van de laatstgehouden controle in de zin van artikel 13 lid 2 van de Regeling politiecellencomplex ten aanzien van de politiecellencomplexen te Haarlem en Rotterdam. In het doorzendbericht aan verzoeker heeft de Rijksrecherche gemeld dat De korpschef aan wie de Commissies van Toezicht Arrestantenzorg hun jaarverslagen voorleggen, heeft dit verzoekschrift in behandeling genomen. Bij besluit van 2 mei 2018 heeft korpschef aan verzoeker gemeld dat de door hem verzochte verslagen op het moment van het ontvangen van het verzoek reeds openbaar zijn gemaakt. Deze jaarverslagen zijn in te zien via de website van de CTA .
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Schade-uitkeringen door politieverzekeraar

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om het openbaar maken van documenten die inzage geven in het vergoeden van schades naar aanleiding van onrechtmatige politieoptredens. Bij besluit van 13 april 2018 heeft korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2018) Personen met verward gedrag 2017

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties van personen met verward gedrag. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit. De politie registreert op basis van de incidentcode "E33: overlast door persoon met verward gedrag". Dit zijn incidenten waarbij de politie betrokken is geweest. Op basis van deze code is een overzicht gegenereerd op gemeentelijk niveau. Het overzicht geeft enkel het aantal registraties weer voorzien van de incidentcode E33. Het aantal unieke personen dat betrokken is bij deze incidenten is hier niet uit te herleiden en wordt niet op deze wijze geregistreerd. Tevens is deze code een interne registratie van een melding. Dit betekent dat de politie een incident registreert waarbij ťťn of meerdere personen betrokken zijn die verward gedrag vertonen. Of iemand daadwerkelijk verward is wordt niet door de politie beoordeeld, ook dit is niet uit het overzicht te herleiden. Daarnaast biedt het overzicht van incidenten met de maatschappelijke klasse E33 geen inzicht in het aantal registraties en personen dat in verwarde toestand een strafbaar feit pleegt. Ook zijn pogingen suÔcide niet in dit overzicht opgenomen. Het overzicht ziet toe op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het is mogelijk dat dit te maken heeft met de registratiewijze/-discipline binnen deze eenheid. Ook is het mogelijk dat naar aanleiding van een andere melding een verward persoon wordt aangetroffen, en de betrokken politiemedewerker een andere incidentcode aanhouden. Ook kunnen aantallen wijzigen vanwege na-ijleffecten. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast en wel of niet als E33-incident zijn of worden gekwalificeerd.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) 18-maandenregeling

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van informatie omtrent de toegekende aanvragen van politiefunctionarissen op grond van artikel 55aa Barp (Besluit algemene rechtspositie politie). Bij besluit van 27 februari 2018 heeft korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Bestrijding hennepteelt

De korpschef heeft op 9 februari 2018 een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van informatie omtrent de beschikbare personeelscapaciteit en financiŽle middelen, per eenheid, ter bestrijding van hennepteelt. Daar de inzet van de politie altijd afhankelijk is van incidenten en bestuurlijke prioriteiten, worden er geen financiŽle middelen en personeelscapaciteit op voorhand gereserveerd voor een specifiek deel van de politietaak zoals hennepbestrijding. De gevraagde informatie bestaat derhalve niet. Wel is bij dit besluit een lijst openbaar gemaakt van het aantal taakaccenthouders hennep per eenheid.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Gemiddeld aantal wapens per wapenverlof

De korpschef heeft op 11 januari 2018 een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking wordt verzocht van informatie omtrent het aantal wapens dat houders van een verlof type WM8 (verzamelaarsverlof) gemiddeld op het verlof hebben staan. Met dit besluit heeft de korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Vertrekstimuleringspremie

De korpschef heeft op 22 december 2017 een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking wordt verzocht van informatie omtrent vertrekstimuleringspremies. Hiermee wordt geduid op de regeling zoals omschreven in artikel 55aa Barp (Besluit algemene rechtspositie politie). Met dit besluit heeft de korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Geluidshinder 2014 tot heden

Op 25 juli 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over cijfers met betrekking tot geluidshinder over de periode 2014 tot de datum van het verzoek. Bij dit besluit werd een dataset verstrekt, waarmee grotendeels aan het verzoek kon worden voldaan. Het besluit en de daarbij behorende dataset treft u hieronder aan.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2018) Automatische gegevenslevering civiele aansprakelijkheid - winkeldiefstallen

Op 10 december 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over geautomatiseerde gegevenslevering civiele aansprakelijkheid bij winkeldiefstallen. Met dit besluit werden diverse documenten openbaar gemaakt. Het besluit en de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2018 Documenten: 58
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Klachten gebruik social media door de politie

Op 10 december 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over klachten die de politie heeft ontvangen met betrekking tot privacyschendingen vanwege het gebruik van Facebook, Instagram en Twitter door de politie. Bij dit besluit werd een overzicht openbaar gemaakt. Het besluit treft u hieronder aan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Auditrapport CIOT

Naar aanleiding van een Wob-verzoek maakt de politie de auditrapporten van 2015 en 2016 openbaar.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2018) Koop- en verkoopfraude op internet

Op 31 augustus 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over koop- en verkoopfraude op het internet. Met dit besluit werd een overzicht openbaar gemaakt. Het besluit en het daarbij behorende overzicht treft u aan in de hierbij gevoegde bestanden.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Besluit meldingen-aangiften kinderporno

Op 13 juli 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over meldingen en aangiften van kinderporno. Met dit besluit werd een overzicht openbaar gemaakt. Het besluit, inclusief het daarbij behorende overzicht, treft u aan in het hierbij gevoegde bestand.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Kosten advocatenpoule politie

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van de kosten van advocaten uit de advocatenpoule . Bij besluit van 21 juni 2018 heeft de korpschef aan dit verzoek voldaan. In oktober 2015 is de advocatenpoule van start gegaan. De advocatenpoule bestaat uit 20 ervaren strafrechtadvocaten die weten wat het politievak inhoudt. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van politieagenten die tijdens hun werk geweld hebben moeten aanwenden en daardoor onderwerp zijn geworden van een strafrechtelijke procedure. Overigens staat het de medewerker vrij om al dan niet gebruik te maken van een advocaat uit de poule. Hij of zij kan ook zelf een advocaat kiezen of een advocaat van de vakbond inschakelen.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2018) Optreden politie bij verwarde personen

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking wordt verzocht van documenten die zien op het politie-optreden bij personen met verward gedrag. Bij besluit van 26 juni 2018 heeft de korpschef niet aan het verzoek voldaan en de onmogelijkheden van het gevraagde in het verzoek nader toegelicht.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) ANPR-registratie

De korpschef van de politie heeft op 21 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar documenten die zien op ANPR-registraties. Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Wapenverloven GSG MP40 .22LR

Op 11 juni 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande verleende wapenverloven GSG MP40 . 22LR. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het overzicht, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Gebruik stroomstootwapen (2019)

Op 16 oktober 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het gebruik van het stroomstootwapen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, en de bijbehorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Afpersing pedofielen

Op 29 augustus 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande afpersing van pedofielen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Blokkeren gebruikers social media

Op 10 oktober 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het blokkeren door de politie van gebruikers op social media. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Inbraken per gemeente

Op 26 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (meldingen van) inbraken per gemeente. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Topfunctionarissen politie

Op 4 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het aantal topfunctionarissen bij de politie (schaal 16 en hoger). Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de gevraagde aantallen en een toelichting, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) (Dis)functioneren COR

Op 5 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het (dis)functioneren van de COR. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Wapenverloven 2018-2019 2 bewaarplaatsen

Op 5 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande wapenverloven in de periode september 2018-september 2019 waarbij sprake is van twee bewaarplaatsen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Dodelijke schietincidenten leden schietvereniging legaal wapen

Op 26 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over dodelijke schietincidenten door leden van een schietvereniging of door een persoon met een legaal wapen in de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Integriteitsschendingen en disciplinaire maatregelen 2016-2017-2018

Op 6 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over het aantal integriteitsschendingen en de disciplinaire afdoeningen hiervan. In de jaarverantwoording en in losse berichtgeving publiceert de politie jaarlijks over het aantal integriteitsschendingen, oriŽnterende -, disciplinaire (plus top drie van categorieŽn) en strafrechtelijke onderzoeken dat de politie start. Ook communiceert de politie in de jaarverantwoording over het aantal strafontslagen. Die informatie is hier terug te vinden. Natuurlijk is er soms ook sprake van integriteitsschendingen die niet altijd tot ontslag lijden. Die zijn niet zo ernstig dat tot ontslag wordt overgegaan. Dat kunnen bijvoorbeeld, zoals opgenomen in artikel 77 van het BARP , een (schriftelijke) berisping zijn, inhouding salaris, of korting vakantie uren. Door het openbaar maken van dit document worden ook deze disciplinaire afdoening inzichtelijk. Door de politie is hier ook een nieuwsbericht van gemaakt. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, inclusief de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Samenwerking FSB

Op 9 april 2019 heeft de Korpschef een besluit genomen op een Wob-verzoek aangaande samenwerking met de FSB. Het daarop genomen besluit, waarin een omschrijving van het verzoek is opgenomen, evenals de motivering en de (deels) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Rapportage vreemdelingenketen 2018

Eind mei 2019 hebben diverse media Wob-verzoeken ingediend en gevraagd naar documenten die (samengevat geformuleerd) verband houden met de totstandkoming en publicatie van de Rapportage Vreemdelingenketen, periode januari-december 2018, waarnaar staatssecretaris Harbers verwees in het debat met de Tweede Kamer op dinsdag 21 mei.
Jaar: 2019 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

(2019) Syllabus KCT en besluitvorming WWM

Op 1 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over de syllabus van KC-taken en besluitvorming WWM. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, inclusief de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) WOB-verzoek representatiekosten 2013-2016

De korpschef maakt hierbij een besluit en bestanden openbaar naar aanleiding van een Wobverzoek. Het verzoek betreft geboekte representatiekosten van de politie over de jaren 2013 tot en met 2016. Hierbij treft u het besluit aan met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek. Daaronder vindt u de bestanden met de individuele boekingen.
Jaar: 2019 Documenten: 24
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Verzoek inzake rapportages/verslagen die zijn geschreven naar aanleiding van de (dienst)reizen door toenmalig CIE-functionaris XXXXX en officier van justitie XXXXX naar ArgentiniŽ in 2008.

Op 3 september 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek rapportages/verslagen die zijn geschreven naar aanleiding van de (dienst)reizen door toenmalig CIE-functionaris XXXXX en officier van justitie XXXXX naar ArgentiniŽ in 2008. Na bezwaar van de Wobverzoeker op het besluit heeft de politie bij nader onderzoek journaals van de liaison van de jaren 2008, 2009 en 2010 aangetroffen in de administratie. Een deel van het journaal van 2008 had, indien dat ten tijde van het WOB verzoek en / of de bezwaartermijn bekend was geweest bij de WobcoŲrdinator, betrokken moeten worden bij de afhandeling van het besluit. Dat deel (bladzijde 1 tot en met 9 van 16) van het journaal 2008 is met inachtneming van de weigeringsgronden van de Wob gevoegd bij de eerdere documenten onder 5. Journaal liaison. De bladzijdes 10 tot en met 16 vallen buiten de reikwijdte van het verzoek en zijn niet gevoegd. Van het aantreffen van de drie journaals is melding gemaakt aan de commissie Machielse en desgevraagd aan haar ter beschikking gesteld. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

(2019) Programma Mobiel Banditisme Proeftuin Roermond

Op 30 augustus 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over het programma Sensing Mobiel Banditisme proeftuin Roermond. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, inclusief de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 81
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Opdrachtverstrekking registratie E33-meldingen

Op 29 augustus 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande opdrachtverstrekking vanuit het Rijk aan politie tot het registreren van E33-meldingen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Geweldgebruik door politie

Ook over voorgaande jaren zijn overzichten van geweldsaanwendingen openbaar gemaakt op Politie.nl. Deze overzichten gaven het aantal geweldaanwendingen weer. De politie maakt bij elk incident/actie een registratie op. Elke registratie kan ťťn of meerdere formulieren van geweldgebruik bevatten; van elke politiemedewerker die tijdens dat incident geweld heeft moeten toepassen. Iedere politiemedewerker die geweld toepast, moet dit melden bij zijn leidinggevende. Hij/zij maakt hiervoor een formulier op in de basisvoorziening handhaving (BVH), het registratiesysteem van de politie. Door deze formulieren te gebruiken in de overzichten ontstaat een beter beeld van het daadwerkelijk toegepaste geweld. Ondanks dat de cijfers per eenheid en basisteam zijn weer gegeven, zijn deze niet met elkaar te vergelijken. Elke eenheid is afwijkend in oppervlakte, operationele sterkte en inzet. Tevens is het mogelijk dat een medewerker van een basisteam inzet heeft gehad in een ander werkgebied. De melding, registratie en beoordeling van een geweldsaanwending door opsporingsambtenaren was in het verleden niet landelijk niet eenduidig ingericht. In het kader van de stelselherziening geweldsaanwending wordt dit proces herzien en landelijk geŁniformeerd. Aangezien verschillende eenheden hier in het verleden al mee zijn begonnen, is er in het jaar 2018 een nieuwe categorie geweldsaanwending zichtbaar.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2019) Wapenverloven 2017 en 2018

Op 28 maart 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapenverloven. Op basis van dit besluit werden twee overzichten openbaar gemaakt. Het besluit en de daarbij behorende overzichten treft u aan in de hierbij gevoegde bestanden.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Wapenverloven met twee bewaarplaatsen

Op 25 februari 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapenverloven 2012-2017 waarbij sprake was van twee bewaarplaatsen. Het besluit inclusief het daarbij behorende overzicht treft u aan in het hierbij gevoegde bestand.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Wapenverloven enkelloops geweren

Op 8 mei 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapenverloven van enkelloops geweren. Op basis van dit besluit werd een overzicht openbaar gemaakt. Het besluit en het daarbij behorende overzicht treft u aan in de hierbij gevoegde bestanden.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Nulmetingen

Politieapplicaties moeten voldoen aan de (privacy) wetgeving. De gecontroleerde applicaties zijn bestaande applicaties die veelal meer dan 10 jaar oud zijn. Waarbij de normen van toen niet de normen van nu zijn. Veel oudere applicaties voldoen dus niet (direct). Dat was de reden een meting te doen om vandaaruit vervolgstappen te zetten.
Jaar: 2019 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Project roofvogels

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin wordt verzocht om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het het project dat binnen de politie werd uitgevoerd voor de training en inzet van roofvogels voor het onderscheppen van drones. Bij besluit van 14 maart 2019 heeft de korpschef (deels) aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2019 Documenten: 60
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Wetswijziging Wegenverkeerswet

Op 4 juni 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de resultaten van de wetswijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op 1 juli 2017 en de effecten daarvan op onderzochte personen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Telefoonnummers politie

Op 18 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de telefoonnummers van de Politie. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Pensioenen en AOW-hiaat

Op 25 september 2019 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die toezien op alle pensioengerelateerde onderwerpen en dan met name gericht op de pensioenen van de groep politievliegers en de oplossing voor het AOW-hiaat voor het actief dienend personeel als ook het voormalig personeel van de Nationale Politie. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 52
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) POB-controles

Op 20 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande controles van particuliere recherchebureaus. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het overzicht, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Toestemmingen / legitimatiebewijzen POB

Op 20 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande verleende toestemmingen en legitimatiebewijzen particuliere recherchebureaus. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het overzicht, treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2019) Intrekken verloven WM8

Op 20 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande intrekkingen wapenverloven in de categorie WM8. Het besluit en de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2019 Documenten: 16
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Programma Wegmisbruikers

Op 24 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de regelingen geldend tussen de politie en producenten van het televisieprogramma Wegmisbruikersťn andere soortgelijke programma. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Meldingen dierenpolitie

Op 20 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het aantal meldingen bij de dierenpolitie over de periode 2017 tot en met 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Politieoptreden verwarde personen

Op 6 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande politieoptreden bij verwarde personen in de periode 2018 tot en met 11 september 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Handhaving richtlijn WWM/RWM/CWM 2018

Op 6 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (handhaving van) verlofverleningen waarbij sprake is van reserve-onderdelen met name aantallen kasten en wisselsets. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Boetes Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 14 oktober 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande boetes die zijn uitgedeeld op grond van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte overzicht treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Commissie Buitensporigheid PTSS

Op 5 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande informatie die inzicht geeft in de Commissie Buitensporigheid PTSS. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Processen-verbaal overtredingen - corona

Op 20 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande uitgedeelde processen-verbaal naar aanleiding van het overtreden van de maatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte overzicht treft u hieronder aan
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Onbruikbaar maken vuurwapens

Op 21 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het onbruikbaar maken van vuurwapens. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de (actief) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan
Jaar: 2020 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) (On)gewilde schoten

Op 19 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (on)gewilde schoten. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) (On)rechtmatig gebruik nekklem

Op 19 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (on)rechtmatig gebruik van de nekklem. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

Op 21 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Inzet en kosten Black Lives Matter-demonstraties

Op 21 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de kosten en inzet van de politie-eenheden tijdens alle Black Lives Matter demonstraties. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Tijdelijke stop verlening jachtaktes en wapenverloven

Op 21 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het tijdelijk niet behandelen van aanvragen voor jachtaktes en wapenverloven. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 33
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) 112-storing 24 juni 2019 (deel 1)

Op 30 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de 112-storing van 24 juni 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 139
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) 112-storing 24 juni 2019 (deel 2)

Op 30 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de 112-storing van 24 juni 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 99
Downloads: Volledig dossier

(2020) 112-storing 24 juni 2019 (deel 3)

Op 30 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de 112-storing van 24 juni 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 102
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) (on-)voltooide zelfdoding

Op 3 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (on-)voltooide zelfdoding. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Plichtsverzuim

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek inzake plichtsverzuimen conform het Barp die geleid hebben tot ontslag, strafontslag of andere straffen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) verkeersboetes met dienstautos

Op 14 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het aantal verkeersboetes en het totaalbedrag van het aantal verkeersboetes in 2018 en 2019 voor politiemedewerkers in een dienstwagen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de aangiftes van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven die vanaf 2015 hebben plaatsgevonden. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Verkeersboetes vervoer minister-president

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verkeersboetes van de chauffeurs van de minister-president. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Gevonden munitie

Op 14 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande gevonden munitie. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Inzet en kosten Viruswaanzin-demonstraties

Op 21 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de kosten en inzet van de politie-eenheden tijdens alle Viruswaanzin-demonstraties. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Ontslagcijfers integriteitsschendingen

Op 26 juni 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande ontslagcijfers integriteitsschendingen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) integriteitszaken en de Centrale Ondernemingsraad

Op 12 mei heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande integriteitszaken en de Centrale ondernemingsraad. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 18
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Audit Interceptiefaciliteit

Op 18 juni 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het auditrapport interceptiefaciliteit. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) E-screener

Op 1 mei 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de e-screener. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de inventarislijst en de bijbehorende documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 21
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) In beslag genomen vuurwerk 2019

Op 9 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande in beslag genomen vuurwerk over het jaar 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het bijbehorende overzicht, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Functioneren COR

Op 18 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het functioneren van de Centrale Ondernemingsraad. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Burgerparticipatie-app Uberdetectives

Op 31 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de burgerparticipatie-app Uberdetectives. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Bredere inzet gezichtsherkenning

Op 16 april 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande een bredere inzet van gezichtsherkenning bij de uitvoering van de politietaak. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Simpel Media

Op 3 april 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de informatie die ziet op samenwerking met / ondersteuning bieden aan de tv-programmas Op de vlucht, Ontvoerd en Dossier van den Heuvel van Simpel Media. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 29
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Versleutelde informatie strafrechtelijke onderzoeken

Op 30 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande versleutelde informatie bij strafrechtelijke onderzoeken. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Salarisgegevens top politie 2019

Op 29 oktober 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de salarisgegevens van de top 200 meest verdienende politieambtenaren in het jaar 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Oprichting/bekostiging Blue Movement

Op 19 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de oprichting en bekostiging van Blue Movement. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 33
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Bedrijf Ring

Op 5 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande ondersteuning en contacten met het bedrijf Ring. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijbehorende documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 20
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Aktes acht overheidsfunctionarissen

Op 11 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verschillende aktes van acht (politie/overheids)functionarissen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) ANPR 2019

Naar aanleiding van een Wobverzoek over ANPR hieronder een toelichting en het jaarverslag 2019 126jj. 126jj is het artikel van het Wetboek van Strafvordering dat gekoppeld is aan de bevoegdheid inzake ANPR.
Jaar: 2020 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

(2020) Inname uitschuifbare wapenstok

Op 26 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de inname van een uitschuifbare wapenstok van een persoon. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Schadevergoeding PTSS

Op 26 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande schadevergoedingen bij PTSS. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijlagen, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 18
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Fraude met betaalproducten

Op 7 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande fraude met betaalproducten (F614). Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het openbaar gemaakte overzicht, treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Persalarmeringen

Op 6 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het vertragen van de automatische persalarm. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 19
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Gebruik aliassen/nepaccounts

Op 14 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de regelgeving en richtlijnen bij het gebruik van nepaccounts, schaduwaccounts of aliassen in het kader van activiteiten van de politie en een specificatie van de inzet van dergelijke accounts in de periode 2010 tot en met 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Verkeersboetes chauffeurs Koning(in)

Op 16 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verkeersboetes van de chauffeurs van de koning en koningin. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2020) Inzet radarautos

Op 8 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het besluit om radarautos in te gaan zetten bij de opsporing van snelheidsovertredingen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2020) Instructies verkeershandhaving

Op 20 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de actieve instructies die zien op de verkeershandhaving door de politie. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2020 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Beleid Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik deel 1

Op 15 november 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op Beleid Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 101
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Verhoormethoden- en tactieken

Op 26 oktober 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat Verhoormethoden- en tactieken. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 97
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Samenwerking LBVP en tv-programmas

De korpschef van de politie heeft op 9 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot de samenwerking LBVP en tv-programmas. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Gekozen levenseinde 2010-2016

Op 11 november 2021 heeft de plaatsvervangend korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten over een gekozen levenseinde, euthanasie, hulp bij zelfdoding, voltooid leven en (de preventie) van suÔcide In Nederland vanaf 2010 tot het jaar 2016. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Simpel Media Ontvoerd en dossier Van den Heuvel

De korpschef van de politie heeft op 1 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot Simpel Media Ontvoerd en dossier Van den Heuvel. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Grensbewaking in Nederland

Op 1 november 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande Grensbewaking in Nederland. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Tolk- en vertaaldiensten RoemeniŽ

Op 20 mei 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat een overzicht van alle tolk en vertaaldiensten naar RoemeniŽ in de periode vanaf 01-01-2015 tot en met 31-12-2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Aanhouding, bewaring, gevangenhouding en seponering

Op 18 mei 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat het aantal personen en zaken betreffende aanhoudingen, sepots, inverzekeringstellingen, bewaring/gevangenhoudingen/gevangennemingen en (immateriŽle) vergoedingen over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Denktank MDMA-beleid

Op 14 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de Denktank MDMA-beleid. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 65
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Pensioenaftopping

Op 26 mei 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat - pensioenaftopping. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Digitale enquÍte-tevredenheidsonderzoek

Op 28 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het digitale enquÍte-tevredenheidsonderzoek. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 42
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Beleid Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik deel 2

Op 15 november 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op Beleid Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 98
Downloads: Volledig dossier

(2021) Bewaren wapens korpscheftaken

Op 22 juli 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapens die de politie bewaart van legaal particuliere wapenbezitters conform artikel 8 lid 7, van de WWM (en het equivalent voor jachtwapens) voor de jaren 2016 t/m 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Opgerolde hennepkwekerijen

De korpschef van de politie heeft op 22 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar het aantal opgerolde hennepkwekerijen in de jaren 2013 t/m 2020. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een overzicht openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Helpdeskfraude

De korpschef van de politie heeft op 20 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot helpdeskfraude. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

(2021) Kamervragen Medialogica/Ontvoerd

De korpschef van de politie heeft op 6 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot Kamervragen Medialogica/Ontvoerd. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Scenario's corona-epidemie

De korpschef van de politie heeft op een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie inzake scenario's corona-epidemie. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een aantal documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Covid-19 (corona)maatregelen, handhaving en burgerlijke rechten

De korpschef van de politie heeft op 26 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie met betrekking tot Covid-19 (corona)maatregelen, handhaving en burgerlijke rechten. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een aantal documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Camera in Beeld

De korpschef van de politie heeft op 7 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar informatie uit de databank Camera in Beeld. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een overzicht openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) De avondklok

Op 22 juni 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de avondklok. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 31
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Cijfers geweld tegen LHBTers

Op 14 juni 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de cijfers omtrent geweld tegen LHBTers. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2021) Criminaliteits Anticipatie Systeem

Op 6 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS). Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Beleid Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik deel 3

Op 15 november 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op Beleid Landelijk Expertisecentrum Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 94
Downloads: Volledig dossier

(2021) Dienstreizen VAE en Marokko

Op 18 maart 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande dienstreizen richting de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 31
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Financieel beleid gepensioneerde medewerkers

Op 14 april 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het financieel beleid van gepensioneerde politiemedewerkers. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Interne regelgeving en richtlijnen dienstvuurwapen Politie

Op 25 maart 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande alle interne regelgeving en alle interne richtlijnen die betrekking hebben op het dienstvuurwapen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Messengeweld

Op 18 maart 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het gebruik van steekwapens over de periode 2015 tot en met 2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Geweld jaarwisseling

Op 9 maart 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het aantal overtredingen tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 en 2020/2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Cameratoezicht ANPR

Op 11 november 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op ANPR-registraties in het jaar 2020. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Commissie PTSS

Op 25 februari 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten c.q. informatie die inzicht geven in de door minister dhr. F. Grapperhaus aangehaalde commissie tijdens het debat "Begroting Justitie en Veiligheid 2021" d.d. 26 november 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Beslissing op bezwaar inzake ontslagzaken als gevolg van integriteitsschendingen

De korpschef van de politie heeft op 23 juli 2021 een beslissing op bezwaar het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genomen. Het bezwaar is gegrond verklaard en het bestreden besluit is herroepen. Bij beslissing op bezwaar wordt het overzicht betreffende de casusomschrijvingen met betrekking tot alle ontslagzaken als gevolg van integriteitsschendingen over het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 18 februari 2020 openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2021) Beslissing op bezwaar Simpel-Media

De korpschef van de politie heeft op 21 december 2018 een beslissing op bezwaar genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 21 januari 2021 is een aanvullend besluit (deel 1) en op 10 februari 2021 een aanvullend besluit (deel 2) genomen op dit verzoek. Het besluit heeft betrekking op documenten inzake ondersteuning aan Simpel Media/tv-programma Ontvoerd. Middels het nemen van een beslissing op bezwaar op grond van de Wob zijn aanvullende documenten openbaar gemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Toeslagen politiemedewerkers

Op 1 juni 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat gecontinueerde toelagen aan politiemedewerkers die worden bezoldigd in schaal 14 en hoger. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2021) Demonstraties en protesten

Op 14 december 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande demonstraties en protesten. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2021 Documenten: 21
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Agenten die als informant voor inlichtingendiensten werken

Op 17 oktober 2022 heeft de directeur van de Korpsstaf een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande kort samengevat alle informatie over agenten die als informant voor inlichtingendiensten werken. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2022) Samenwerking Simpel Media Ontvoerd

Op 11 februari 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat op de onderzoeken waarnaar in document B.111 (Wob-verzoek van J&V 12 nov 2020) verwezen wordt en verder op andere onderzoeken die zijn gedaan bij de politie met betrekking tot samenwerking, afstemming, informatiedeIing van politieambtenaren met medewerkers van SimpeI Media Ontvoerd / John van den HeuveI / ten behoeve van contractpartij (ouder) van SimpeI Media. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Onkostenvergoeding WWM

Op 24 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat onkostenvergoedingen die in het kader van de WWM zijn opgelegd. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Handelingskader terroristische incidenten

Op 29 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat een afschrift van de notitie van de politie genaamd handelingskader terroristische incidenten. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Onbevoegd raadplegen politiesysteem

Op 5 april 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat onbevoegd raadplegen c.q. bevragen van (politie)systemen door medewerkers van de politie in de periode 2019-2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) CCTV en ANPR-cameras

Op 22 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat de inzet van CCTV-beveilingscameras en ANPR-cameras binnen de gemeente Lelystad. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Aanvallen honden op schapen

Op 25 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat meldingen van aanvallen van honden op schapen. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) MONOcam

Op 26 april 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat de invoering van de MONOcam. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek tref je hieronder aan
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Woonopstand Rotterdam

Op 29 april 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat de demonstratie Woonopstand van 17 oktober 2021 te Rotterdam. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan. Wegens de grootte, stuur ik de bijlages in twee delen.
Jaar: 2022 Documenten: 103
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Toekenning vereningsverlof

Op 22 april 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat de toekenning van een vereningsverlof WWM aan individuen. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Gezichtsherkenningstechnologie

De korpschef van de politie heeft op 21 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar intern beleid met betrekking tot het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Middels het nemen van een besluit is op grond van de Wob een intern beleidsdocument openbaar gemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Handhaving van art. 57 RVV

Op 23 augustus 2022 heeft de hoofd van Juridische Zaken een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat - de handhaving van art. 57 RVV. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Op de vlucht 2012-2014

Op 22 december 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat samenwerking met dan wel ondersteuning aan Op de vlucht over de periode 2012 tot en met 2014.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) WLASSH

Op 1 oktober 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat communicatie vanaf maart 2018 tot heden aangaande de vereniging WLASSH alsmede informatie over beroepszaken inzake de Wet wapens en munitie in de periode 5 februari 2021 tot en met 20 februari 2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Maatregelen ter verbetering interne (VIK-)onderzoeken

Op 3 november 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die toezien op kort samengevat maatregelen ter verbetering interne (VIK-)onderzoeken. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Dossier van de Heuvel

Op 14 januari 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat informatie binnen de politie met betrekking tot samenwerking of gegeven ondersteuning aan het programma Dossier van den Heuvel over de periode 2018 tot en met heden. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Inleveractie (steek)wapens

Op 22 december 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat de inIeveractie 'Drop je knife en doe wat met je Iife' over de periode 11 tot en met 17 oktober 2021. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om het openbaar maken van documenten die inzage geven in het aantal aanrijdingen door politievoertuigen. Bij besluit van 13 februari 2018 heeft korpschef aan dit verzoek voldaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

WOB-verzoek Rijvaardigheidstrainingen

De korpschef van politie heeft op 28 november 2016 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit wordt hiermee openbaar gemaakt. Bij dit besluit zijn geen documenten verstrekt. De gevraagde informatie is in de vorm van een uitgebreide toelichting opgenomen in het besluit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inhuur KPMG

Op 11 augustus 2014 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek wordt gevraagd om samengevat gemaakte kosten en afgesloten contracten over de inhuur van adviseurs van KPMG ten bate van de Kwartiermaker Nationale Politie vanaf het moment dat hij in functie is getreden, 15 mei 2011. Tevens werd verzocht inzicht te geven in hoeveel geadministreerde uren tegenover die kosten staan. Met het besluit worden de verzochte documenten openbaar gemaakt, met inachtneming van de weigeringsgronden krachtens de Wob.
Jaar: 2022 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

ICT-aanbestedingen

Op 10 oktober 2014 heeft de korpschef een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit verzoek ziet toe op specifieke ICT-aanbestedingen binnen de politie. Met het besluit zijn van vier dossiers documenten openbaar gemaakt. In een inventarisatiedocument treft u aan van welk dossier welke documenten wel of niet openbaar zijn gemaakt. Dossier ICT-dienstverlening KLDP Dossier ICT-dienstverlening Rotterdam Rijnmond Dossier ICT-dienstverlening vtsPN Dossier meldkamer Den Haag
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanrijtijden prio-1-meldingen

RTL Nieuws en Nu.nl hebben middels een Wob-verzoek de cijfers opgevraagd van aanrijtijden bij prio-1-meldingen , uitgesplitst naar gemeente. Dit verzoek is door de korpschef gehonoreerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

(2022) De Blauwe Familie

Op 19 augustus 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat documenten over (het al dan niet meewerken aan) de documentaire De Blauwe Familie binnen de periode 1 januari 2021 tot en met 20 juni 2022. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Camera in Beeld

Op 30 juni 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat - Camera in Beeld. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Wapenverloven

Op 28 juni 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat de hoeveelheid wapenverloven die er sinds 1 augustus 2005 in Nederland per jaar zijn afgegeven voor semi-automatische- of repeterende enkelloops hagelgeweren (pompmechanisme, hendel- en grendelrepeteer), en de hoeveelheid wapenverloven die sinds 1 augustus 2005 in Nederland per jaar zijn afgegeven, waarbij als redelijk belang voor het verkrijgen van het verlof het beoefenen van de discipline IPSC-shotgun is genoemd. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Enkelloops hagelgeweren

Op 17 mei 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Woo-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat het aantaI enkelIoops hageIgeweren en de omschrijvingen van deze enkelloops hageIgeweren na 1 augustus 2005. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Meldingen en aangiften van verkrachting

Op 11 februari 2022 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op kort samengevat meldingen en aangiften van verkrachting in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, de bijbehorende motivering en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Controles constructiesnelheid scooters

Op 7 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat informatie op controles op de constructiesnelheid van scooters. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

(2022) Clearview

Op 9 maart 2022 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op kort samengevat e-mailberichten afkomstig van en verzonden aan het bedrijf Clearview Al. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier